45961 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B