46247 ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B