46258 ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B