46395 ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B