46519 ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B