46544 ΜΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B