46602 ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B