46848 ΚΑΠΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B