47111 ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B