47277 ΜΠΑΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B