47284 ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B