47399 ΠΑΜΦΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B