47399 ΠΑΜΦΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B