47460 ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B