47628 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B