47741 ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B