47925 ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B