47937 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B