47979 ΚΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B