48104 ΔΑΒΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B