48118 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B