48478 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B