48543 ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B