48608 ΣΠΙΡΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B