48711 ΣΟΝΟΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B