48786 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B