48807 ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B