48839 ΚΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B