48861 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B