49026 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B