49267 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B