49386 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B