49418 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΡΙ ΚΕΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B