49431 ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B