49432 ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B