49552 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B