49590 ΛΑΣΧΟΥ ΤΣΙΠΩΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B