49655 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B