49668 ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B