50001 ΒΑΚΑΛOΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B