50128 ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B