50178 ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B