50286 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B