50305 ΜΟΝΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B