50347 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΛΟΥΒΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B