50411 ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B