50452 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B