50470 ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B