50479 ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B