50479 ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B