50785 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B