51132 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B